26 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące zatrudnienia, które rozszerzają uprawnienia pracowników. Wyjaśniamy, co te zmiany oznaczają dla pracodawców. 

Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia

Pracodawca nie będzie mógł zabronić swojemu pracownikowi pracy w innej firmie. Zniesienie zakazu dotyczy współpracy z inną firmą zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i innej umowy, na przykład umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.
Pracodawca będzie mógł sprzeciwić się równoległemu zatrudnieniu tylko w dwóch przypadkach:

  • gdy zawrze ze swoim pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Pracownik po jej podpisaniu zostanie zobowiązany do powstrzymania się od podejmowania dodatkowego zajęcia;
  • gdy uprawniają go do tego inne przepisy, np. dotyczące zatrudnienia pracowników samorządowych wprost zakazują wykonywania zajęć, które wiązałyby się z naruszeniem obowiązków służbowych.

Zmiana formy zatrudnienia

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy będzie mógł raz w roku wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na okres próbny.
Wniosek może dotyczyć na przykład zmiany rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Co ważne, pracodawca musi udzielić odpowiedzi na każdy z takich wniosków nie później niż w terminie 1 miesiąca, i – o ile jest to możliwe – uwzględnić je. Odmawiając, konieczne jest wskazanie pracownikowi przyczyny.

Prawo do szkolenia

Jeżeli na stanowisku, które zajmuje pracownik, będzie konieczne przeprowadzenie szkolenia, to takie szkolenia będą odbywały się na koszt pracodawcy i w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Jeśli szkolenie będzie realizowane poza normalnymi godzinami pracy pracownika, będzie wliczało się do czasu pracy.

Źródło: biznes.gov.pl