Będą dopłaty do odsetek kredytów bankowych

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. To kolejne rozwiązanie w ramach Tarczy Antykryzysowej, które ma pomóc firmom w zachowaniu miejsc pracy poprzez dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

2020-05-27T15:38:21+01:0027 maja, 2020|

Podatek od testu na koronawirusa

Wydana niedawno interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej każe ponosić pracownikom część kosztów testu na Covid-19, którego wykonanie zleca i finansuje pracodawca. W opinii skarbówki pracodawca powinien pobrać od pracownika zaliczkę na podatek dochodowy, ponieważ badanie jest nieodpłatnym przychodem ze stosunku pracy, a to oznacza, że podlega opodatkowaniu. Jeśli firma zdecyduje się na przeprowadzenie wśród swoich pracowników tekstów na koronawirusa, ich wynagrodzenie powinno być pomniejszone o zaliczkę na PIT obliczoną od wartości testu. Eksperci od podatków nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Przepisy ustaw o podatku dochodowym stanowią, że jednym z warunków obciążenia pracownika podatkiem jest spełnienie świadczenia w interesie pracownika. Tymczasem przeprowadzanie testów jest po pierwsze, zalecane przez WHO w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, a po drugie, interes w zbadaniu podwładnych ma raczej pracodawca,

2020-05-27T13:53:37+01:0027 maja, 2020|

Tarcza antykryzysowa 3.0 – najważniejsze zmiany

Zmiany wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej przynoszą nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, a niektóre z prowadzonych wcześniej zostały rozszerzone. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie wraz z jednoczesnym wprowadzeniem tzw. zasady „złotówka za złotówkę”. Świadczenie postojowe Osobie prowadzącej pozarolniczą [...]

2020-05-27T13:49:36+01:0027 maja, 2020|

Dofinansowanie do pensji pracowników z FGŚP

Mikro, małe i średnie firmy, które w wyniku pandemii wirusa COVID-19 odnotowały spadek obrotów, mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dopłaty do wynagrodzeń obniżonych o nie więcej niż 50% Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Dopła

2020-05-27T13:35:39+01:0027 maja, 2020|

Koronawirus: czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wygląda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy? Odpowiedzi na te pytania udzielił resort rodziny, pracy i polityki społecznej.  Przyznanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę w drodze jednostronnej decyzji, czyli bez zgody pracownika, jest dopuszczalne jedynie w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu  urlopu w okresie wypowiedzenia. Oznacza to, że pracodawca może „wysłać” pracownika na zaległy urlop, czyli niewykorzystany w roku 2019, szczególnie w okresie epidemii, tzn. w czasie, gdy jego zakład pracy został zamknięty zgodnie z odrębnymi przepisami lub nastąpiły inne uzasadniające okolic

2020-05-27T13:10:34+01:0027 maja, 2020|

Jak pracodawca może utrzymać zatrudnienie w firmie w czasie epidemii?

Aby w tym trudnym czasie utrzymać miejsca pracy w firmie, pracodawca może skorzystać z nowych rozwiązań prawnych i instrumentów pomocowych.

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku spadku obrotów można uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Więcej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
  2. Postojowe - dofinansowanie do pensji pracowników. </s
2020-05-13T18:28:42+01:0013 maja, 2020|
Go to Top