Od 2020 r. w serwisie podatki.gov.pl działa usługa Głos Podatnika. Po 24 miesiącach resort finansów podaje, które postulaty zostały wdrożone w postaci zmian w przepisach ustaw i funkcjonowania usług elektronicznych.

Oto lista najważniejszych, bo najbardziej odczuwalnych przez podatników zmian:

  • likwidacja obowiązku oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, warunkującego prawo do pomniejszenia należnego podatku VAT,
  • wprowadzenie dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania podatkiem CIT,
  • likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
  • wprowadzenie opcjonalnego rozwiązania przy określeniu podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, które polega na możliwości przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu, wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
  • ujednolicenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – od przychodów z najmu uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i uzyskiwanych z tzw. najmu prywatnego,
  • wdrożenie nowego modelu danych dla przesyłek e-commerce i przesyłek pocztowych,
  • w zakresie udostępnionych usług elektronicznych: możliwość złożenia ZAP-3 w serwisie e-Urząd Skarbowy, możliwość podglądu stanu rozliczeń na koncie rozrachunkowym podatnika,
  • uruchomienie e-konta pełnomocnika, która daje osobom fizycznym, posiadającym upoważnienie, dostęp do danych podatkowych związanych ze sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.

MF zachęca do dalszego korzystania z Głosu Podatnika na podatki.gov.pl. Wszystkie propozycje są analizowane przez ekspertów i brane pod uwagę pod kontem zmian w przepisach i funkcjonowania usług elektronicznych.

Źródło: MF